Қай жерде іздейміз ?


Баға көрсеткіші

Бөлімшелер

Мамандар

Жаңалықтар

№4 Қалалық клиникалық аурухана

Анықтама: +7 (727) 300-36-04 Қабылдау бөлімі: +7 (727) 300-37-01

Миссия и ценности

Миссия ГКП на ПХВ «ГКБ №4» — улучшение здоровья населения посредством предоставления качественных медицинских услуг пациентам на основе сочетания профессионализма и интеллектуального потенциала сотрудников, использования высоких технологий, современного оборудования и предоставления максимально комфортных условий пребывания пациентов в ГКБ №4.

Видение ГКП на ПХВ «ГКБ №4»
Завоевание лидерских позиций — через внедрение стандартов менеджмента качества и развитие инновационных медицинских технологий.
Формирование эффективной системы оказания медицинских услуг, обеспечивающей качественное медицинское обслуживание с одновременным повышением доступности и экономической рентабельности.

Ключевые ценности:
— милосердие – оценка потребностей каждого отдельно взятого пациента для предоставления высококачественных услуг по конкурентоспособным ценам;
— уважение – уважение достоинства  и личности пациентов;
— целостность – сохранение провозглашённых принципов и высоких стандартов, демонстрация высокого уровня доверия и порядочности, как в отношениях с пациентами, так и внутри коллектива ГКП на ПХВ «ГКБ №4»;
— коллегиальность – постоянный самоанализ и сотрудничество, а также создание системы доверия на основе паритета ответственности и объёма работы;
— открытость– соблюдение принципов честности и порядочности в личностных и коллективных действиях;
— профессионализм – направленность всех своих лучших знаний, возможностей и опыта на достижение высокого результата во благо пациента и коллектива ГКП на ПХВ «ГКБ №4» на основе постоянного развития и обучения;
— мы твердо убеждены, что наши основные задачи и ценности направлены на служение людям и обществу;
— мы твердо убеждены, что мы в ответе за все наши действия;
— мы верим в реальное и эффективное исполнение наших идей, в развитие прочного и стабильного сотрудничества во благо общества, которому мы служим.

 

«№4ҚКА» ШЖҚ МКК міндеті – қызметкерлердің зияттық шамасы және кәсіптілігінің үйлесуі негізінде пациенттерге сапалы медициналық қызмет көрсетуді ұсыну арқылы тұрғындар денсаулығын жақсарту, жоғарғы технологияларды, замануи жабдықтарды пайдалану және пациенттердің №4ҚКА келуіне максималды жайлы жағдайларды ұсыну.

«№4ҚКА» ШЖҚ МКК жүргізуі
Сапа менеджментінің стандарттарын енгізу және жаңашыл медициналық технологияларды дамыту арқылы – жетекшілік ұстанымды жаулап алу.
Қолжетімділік пен экономикалық пайдалылығын бір уақытта жоғарлатуымен, сапалы медициналық қызмет көрсетуді қамтамасыздандыратын медициналық қызмет көрсетудің тиімді жүйесін қалыптастыру.

Басты құндылықтар:
– қайырымдылық – бәсекеге қабілетті бағалар бойынша жоғары сапалы қызметтерді ұсыну үшін әр бөлек алынған пациенттің қажетсіну бағасы;
– сыйластық – пациенттердің абыройын және жеке басын сыйлау;
– тұтастық – жарияланған қағидаттар мен жоғарғы стандарттарды сақтау, пациенттерге қатысты және дәл солай «№4ҚКА» ШЖҚ МКК ұжымының ішінде де сенімділіктің және әдептіліктің жоғарғы деңгейін көрсету;
– алқаластық – тұрақты өзін өзі тексеру және қызметтесу, және де жауапкершілік пен жұмыс көлемі тепе-тендігі негізінде сенімділік жүйесін құру;
– жайдарылық– жеке бас және ұжымдық әрекеттерде шындық пен әдептілік қағидаттарын сақтау;
– кәсіпқойлық – үнемі даму және білім алу негізінде «№4ҚКА» ШЖҚ МКК ұжымы мен пациенттердің игілігіне жоғарғы нәтижеге жетуге тәжірибе мен мүмкіндіктерді, өзінің ең үздік білімдерінді бағыттау;
– біздің негізгі міндеттеріміз бен құндылықтарымыз адамдар мен қоғамға қызмет етуге бағытталғанына біз нақты сенімдіміз;
– біз өзіміздің әрекеттерімізге жауаптымыз екеніне нақты сенімдіміз;
– біз өзіміздің идеяларымыздың тиімді және шынайы орындалуына, біз қызмет ететін қоғам игілігіне тұрақты және мықты қызметтесуінің дамуына сенеміз.